پایان نامه کارشناسی ارشد-پایان نامه دکتری

4f/f (596)

4f/f (596)

بررسي محيط هاي : صحرايي و بياباني

دريايي و درياچه‌اي

دلتايي و مصب ها

استاد راهنما :

آقاي اكبرسرگزي

گردآورنده :

مسعود هودرجي

دانش آموز سال سوم كار و دانش ، شاخه برق صنعتي

بهار 1382


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34813)

6f/2 (34813)

بزرگترين گناهان

اميرالمومنين (ع) مي فرمايد:

« ان اعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب »

بزرگترين گناهان نزد خدا، زبان بسيار دروغ گو است.

زبان دروغ گو داشتن، يعني دروغ گو بودن. دورغ بودن به وسيله زبان، وجود پيدا مي كند و زبان يكي از علل وجودي دروغ است. اگر كسي دروغي بگويد، اين كار با زبانش انجام مي گيرد. اگر زباني بسيار دروغ گو باشد، دارنده آن زبان، بسيار دورغ خواهد گفت.

هر گناهي با عضوي از اعضاي انسان در خارج رخ مي دهد و گناه را مي توان به آن عضو نسبت داد. چون گناه كار گناه را به وسيله آن عضو انجام داده است دست خيانت كار داشتن، يعني دزد و خائن به مال بودن. چشم ناپاك داشتن، يعني خائن به ناموس بودن. زبان دروغ گو داشتن يعني دروغ گو بودن.

سر آن كه زبان پر دروغ، بزرگ ترين گناه است، در آينده روشن خواهد شد. اكنون بايد معناي دروغ روشن شود.

دروغ چيست؟

دروغ، سخن برخلاف حقيقت است و دروغ گو كسي است كه بر خلاف حقيقت خبري مي دهد.

شما اگر گرسنه باشيد و به منزل دوست خود برويد، او براي شما غذا بياورد، شما بگوييد من سير هستم، اين سخن دروغ است، چون برخلاف حقيقت است؛ شما نيز دروغ گو هستيد، زيرا بر خلاف حقيقت خبر داده ايد.

كم را بيش گفتن يا بيش را كم گفتن، دروغ است و گوينده اش دروغ گو مي باشد، چنان كه بود را نبود و يا نبود را بود خبر دادن دروغ گويي مي باشد و نيز بد را خوب و خوب را بد يا كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچك خوندن، دروغ خواهد بود.

دروغ و دروغ گويي

دروغ از صفات سخن است و دروغ گويي از صفات سخن گو و اين دو هميشه با هم يار نيستند. مي شود سخني دروغ باشد، ولي گوينده اش دروغ گو نباشد، چنان كه ممكن است كسي دروغ بگويد، ولي سخنش دروغ نباشد، بلكه راست و مطابق حقيقت باشد.

شما اگر به وقوع حادثه اي اطمينان پيدا كرديد، در صورتي كه آن حادثه رخ نداده باشد، هنگامي كه از وقوع آن خبر مي دهيد. شما دروغ گو نيستيد ولي خبر شما دروغ است. دروغ گو اگر سخن راستي بگويد كه به نظر ش برخلاف حقيقت باشد خبر او راست است، چون مطابق با واقع است، ولي خودش دروغ گفته زيرا به نظر خودش بر خلاف حقيقت، سخن گفته است.

نظريه اي از قرن سوم

نظام، دانشمند نامي قرن سوم در دروغ نظريه اي دارد او مي گويد:

« دروغ ، سخن بر خلاف عقيده است، نه برخلاف واقع.»

نظام براي اثبات صحت نظريه اش به اين آيه شريفه استدلال مي كند:

« ولله يَشهد ان المنافقين لكاذبون»

خدا گواهي مي دهد كه منافقان ، دروغ گويند.»

منافقان، شرفياب حضور رسول خدا (ص) مي شدند و عرضه مي داشتند كه ما گواهي مي دهيم كه تو رسول خدا (ص) هستي.

خدا در اين سوره مباركه با پيغمبر خود سخن مي گويد و منافقان را به او مي شناساند. خدا مي فرمايد: وقتي كه منافقان نزد تو آمدند و گفتند كه ما شهادت مي دهيم كه تو رسول خدا هستي، با آن كه خدا مي داند كه تو رسول او هستي و ليكن بدان كه منافقان دروغ مي گويند.

بيان استدلال: سخن منافقان كه شهادت به رسالت بود، سخني بود مطابق حقيقت، ولي خدا آنان را دروغ گو خوانده است.

دروغ گو بودن منافقان از اين نظر است كه آن ها اين سخن را از روي ايمان نگفتند، بلكه در دل، برخلاف آن، عقيده داشتند؛ از اين پي مي بريم كه دروغ، سخن برخلاف عقيده است، نه بر خلاف حقيقت.

نظريه به اين نظريه

گويا دو چيز، موجب اشتباه اين مرد دانا شده كه دروغ را سخن برخلاف عقيده پنداشته نه برخلاف حقيقت.

غفلت از اين كه كاذب هم صفت خبر قرار مي گيرد و هم صفت مخبر؛ او پنداشته كه كاذب، تنها صفت مخبر خواهد بود و بس.

گمان آن كه ميان خبر دروغ و دروغ گو ملازمه مي باشد و اين صورت به خاطرش نرسيده كه ممكن است خبر دهنده، دروغ گو باشد، ولي خبرش دروغ نباشد، لذا نتيجه گرفته كه دروغ، سخن برخلاف اعتقاد است نه برخلاف واقع.

ولي آيه شريفه اگر دليل بر سخن ما نباشد، سخن نظام را اثبات نمي كند، زيرا سخن منافقان، راست و عين حقيقت بود، ولي خود آن ها در اين حقيقت گويي دروغ گو بودند. چون كلامشان را برخلاف واقع مي پنداشتند.
علماي بيان، استدلال نظام را چنين ابطال كرده اند كه منافقان، دروغ گوي در شهادت دادن بوده اند.

واژه دروغ

آيا ريشه كلمه دروغ، دو رخ بوده؟ يا بسيط است و تركيبي در آن نيت؟

هر چه باشد، مربوط به بحث ما نيست، زيرا ما از نظر اخلاقي و اجتماعي در آن بحث مي كنيم، نه از نظر لفظي ، ولي آن چه مسلم است، دروغ با دو رويي همراه است و دروغ گو، دو رخ مي باشد و زبان و دلش يكي نيست.

دو رو، كسي است كه يك رو، بيش تر دارد، خواه دو رو داشته باشد، خواه چندين رو.

دو رويي دروغ گو، چنين است: به اين كه مي رسد، سخني مي گويد و با رويي ملاقات مي كند و به آن كه مي رسد، خلافش را مي گويد و با روي ديگر ملاقات مي كند؛ در اين ساعت اين گونه سخن مي گويد، در ساعت ديگر طور ديگر، او داراي چندين رو و چندين زبان است يا آن كه براي خود رويي دارد و براي مردم رويي.

در زبان عرب

دو رويي را در زبان عربي نفاق و دو رو را منافق مي خوانند، پس دروغ گو منافق مي باشد و منافق دروغ گو. قرآن مي گويد:

« والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؛

خدا گواهي مي دهد كه منافقان دروغ گويند»

منافق، زبان و دلش دو تاست. با زبان، اظهار مهر مي كند، ولي در دل، سايه شما را نيز مي زند. در جلسه خصوصي سخني مي گويد، در جلسه عمومي سخني ديگر؛ زبان هاي گوناگون دارد و چهره هاي رنگارنگ.

پستي روح

رسول خدا (ص) فرمود: دروغ گويي از پستي روح ريشه مي گيرد( لا يكذب الكاذب الا من مهانه نفسه).

دروغ گو چنين مي پندارد كه بي ارزش بودن خود را مي تواند به وسيله سخن دروغ جبران كند! دانا احتياج به دروغ گويي ندارد، چون داراي دانش است. شايستگان احتياج به دروغ گويي ندارند، چون شايستگي دارند. ثروتمند نيازي به دروغ گويي ندارد، چون مال و منال دارد. دارندگان فضيلت، دارندگان قدرت، احتياجي به دروغ گفتن ندارند، چون فضيلت دارند، قدرت دارند. عطر خودش مي بويد، نيازي به ستودن عطار نيست، وقتي به ستودن عطار، نيازمند مي باشد كه فاقد بوي خوش باشد.

دروغ گو، چون فاقد دانش است مي خواهد نقص خود را به وسيله ادعاي دروغ جبران كند، چون فاقد شايستگي است؛ به دروغ مي خواهد خود را شايسته بنماياند، چون فاقد ثروت است، چون فاقد فضيلت است، چون فاقد قدرت است، مي خواهد اين خلا خود را به وسيله دروغ پر كند. لاف زدن، نشانه دست خالي بودن است. توپ زدن نشانه بي عرضگي است.

كار اهل جهنم

مردي به حضور وجود مقدس رسول خدا (ص) شرفياب شد و از كار اهل جهنم پرسيد.

پيغمبر فرمود: دروغ گفتن.

اگر اهل جهنم راست گو و با حقيقت بودند به آتش جهنم نمي سوختند. دروغ گو پرده خود را مي درد و از حق دور مي شود و به گناهان بسيار، آلوده مي گردد و كسي كه چنين شد، آتش خشم خداي در انتظار او خواهد بود.

تا ديده ات ز پرتو اخلاص روشن است انوار حق ز چشم تو پنهان نمي شود

كشت دروغ، بار حقيقت نمي دهد اين خشك رود چشمه حيوان نمي شود

كمتر از حيوان

دروغ گو انسان نيست، بلكه كم تر از حيوان است. انسان نيست چون فضيلت انسان بر موجودات ديگر، سخن است، سخني كه اخبار از حقيقت باشد و گرنه ياوه رايي را سخن نمي توان ناميد و دروغ گو را از سخن بهره اي نيست، چون اخبار از حقيقت در گفتارش پيدا نمي شود؛ پس دروغ گو با بانگ جانوران يكسان است و جز خسته كردن گوش اثري ندارد.

كم تر از حيوان است، چون در بانگ حيوان ، خيانت راه ندارد ولي سخن دروغ گو، خيانت مي باشد؛ بنابر اين ارزش جانوران از دروغ گويي كه خود را انسان مي پندارد، بيش است.

ارزش ايمان

اكنون كه روشن شد كه دروغ با ايمان سازگار نيست، شايسته است كه اشاره اي به ارزش ايمان براي جامعه بشود و بدبختي هايي كه بر اثر بي ايماني نصيب جامعه مي گردد، گوشزد گردد تا بزرگي خطر دورغ براي اجتماع روشن شود. اگر طبيب، ايمان نداشته باشد، نه به تشخيص او مي توان اعتماد كرد نه به دستور طبي او، نه بيمار زيبا از خيانت او محفوظ خواهد بود و نه مريض پولدار. حال چنين جامعه اي بدتر از جامعه اي است كه طبيب نداشته باشد، زيرا اين جامعه سر بار دارد، مزاحم دارد، خائن دارد، ولي آن جامعه از گزندهاي اين گونه پزشك دارد، ولي آن جامعه از گزندهاي اين گونه پزشك آسوده است.

اگر كاسب، ايمان نداشته باشد، نه به كالا مي توان اعتماد داشت، نه به قيمت آن. اگر در ارباب و رعيت ايمان نباشد، هر يك به ديگري تعدي مي كند و هر كدام از ديگري مي دزدد، باغستان ها و كشتزارها دزدگاه مي شود و محصولات كشاورزي در خطر نابودي قرار مي گيردو خطر قحطي جامعه را تهديد مي كند و ديو گرسنگي پرده از رخ بر مي دارد.

اگر زن ايمان نداشته باشد، شوهر چگونه مي تواند بدو اعتماد كند و ساعتي وي را تنها بگذارد، اگر شوهر ايمان نداشته باشد، تكليف زن بدبختش چه خواهد بود.

اگر دستگاه حاكمه ايمان نداشته باشد، نه به قانون مي توان اعتماد كرد و نه به قانونگذار و نه به اجراي قانون و ملت روي آسايش نخواهد ديد؛ زندگي كردن در چنين جامعه اي، جز سوختن و جان كندن چيز ديگري نيست.

دروغ و عقل

امام هفتم (ع) مي فرمايد: عاقل، دروغ نمي گويد، هر چند دلش بخواهد.

خردمند، آن چه عقل بگويد، مي كند. نادان هر چه دل بخواهد، مي كند. عاقل تابع گفته هاي عقل ميباشد و نادان تابع خواهش دل. نادان زيان را مي بيند، ولي ناديده مي گيرد، چون دلش مي خواهد. دل به سوي دروغ راهنمايي مي كند و نادان، دروغ گو مي شود. عقل با دروغ مي ستيزد، عاقل از دروغ مي گريزد. نادان از ديوانه بدتر است. ديوانه زيان را نمي بيند، ولي نادان مي بيند و ناديده مي انگارد.

سخني از علي (ع)

امير المومنين فرمود:

« لا سوء أسوء من الكذب؛

بديي از دورغ بدتر نيست»

وصي رسول (ص) زشتي دروغ را قطعي دانسته، بلكه بر آن افزوده كه زشت تر از دروغ، گناهي نيست.

زشتي و ناپسندي دروغ، نزد همه كس مسلم مي باشد، مجهولي كه در اين ميان موجود است، مقدار زشتي و بدي دروغ است كه شهسوار ايمان از آن پرده برداشته و آن را بالاترين زشتي ها گفته است؛ بنابر اين مقدار زشتي دروغ نامحدود مي باشد و ناپسندي آن اندازه ندارد. همچنان كه بالاتر از سياهي رنگي نيست، بالاتر از دروغ هم گناهي نه.

چرا؟

در اين جا پرسشي پيش مي آيد كه چرا زشتي دروغ از گناهان ديگر بيش تر است؟

شايد يكي از نكته هاي سخن علي (ع) اين باشد كه بيش تر گناهان يا از شهوت بر مي خيزد يا از غضب و هر كدام را كه گناه كار مرتكب شود، لذتي خيالي و موقتي خواهد برد. گناهي را كه بر اثر شهوت و خواهش دل مرتكب مي شود، لذتي به او مي دهد و گناهي را كه بر اثر خشم و غضب مرتكب مي شود، از لذت انتقام برخوردار مي گردد.

ولي دروغ، خود به خود، لذتي ندارد و كار بيهوده اي است. بر اثر آن، نه به خواسته دل مي رسد و نه آتش انتقام را خاموش مي كند، بلكه گناهي است شوم و بي خاصيت، هر چند دروغ گو براي دورغ خاصيتي مي پندارد و آن پرده اي است كه بدان وسيله، روي نقايص و گناهان خويش مي كشد، ولي اشتباه او همين است، زيرا حقيقت آشكار خواهد شد و زير پرده نخواهد ماند، دروغي كه هيچ گونه لذتي براي آن تصور نمي شود و دروغ گو براي دروغش نمي تواند هيچ گونه عذري بتراشد، در صورتي كه دروغ براي او شومي در جهان را خواهد آورد؛ پس سزاوار است كه بالاتر از آن گناهي نباشد.

شايد نكته ديگر سخن علي اين باشد كه دروغ، دروغ مي زايد. دروغ، راه را براي زشتي ها باز مي كند. دروغ سپر جنايات قرار مي گيرد و دروغ گو را بر اثر ارتكاب گناه دلير مي كند. دورغ نه تنها خودش گناه است، بلكه گناه هايي در پي دارد، ولي گناهان ديگر خودشان مي باشند وبس. گناه كار پس از ارتكاب گناه، پشيماني به وي دست مي دهد كه ممكن ات موجب توبه اش بشود، ولي دروغ گو ، پس از دروغ، خود را موفق تر مي بيند و براي دروغ ديگر آماده تر مي شود. (آري مار جز مار نيارد.)

خود نمايي

خودنمايي از كوتاهي فكر ريشه مي گيرد و از كارهاي بسيار زشت است و موجب مي شود كه دگران با ديدن استهزا ء به خود نما بنگرند. خودنمايي پيشه روسبيان است. روبي است كه با خود نمايي و خويشتن آرايي مي خواهد دل بفريبد و از پيشه خويش سود فراوان بردارد؛ بنابراين، خود نمايان روسبيان اجتماع مي باشند.

خودنمايي اگر با دروغ گويي همراه باشد، زشتي آن صد چندان بيشت تر خواهد بود. اين گونه خودنمايي نتيجه معكوس خواهد داد. خود نما مي خواهد خود را در نظر دگران عظيم و محبوب گرداند، ولي دروغ كه در راه خود نمايي قرار گرفت، خوار و منفورش خواهد كرد.

ليسيدني ابليس

هشتمين خليفه پيغمبر اسلام(ص) حضرت امام رضا (ع) از نياي بزرگوارش امرالمومنين (ع) روايت مي كند كه آن حضرت دورغ را ليسيدني ابليس خوانده است.

هر خوراكي كه بسيار مورد علاقه باشد، ليسيدني خواهد بود. در تعبيرات عاميانه مي گويند: آن قدر خوب است كه بايد ليسيدش. خوراك خوش مزه و لذيذ را نه تنها مي خورند، بلكه كاسه اش را نيز مي ليسند.

ابليس، آن قدر دروغ را مانند خوراك ليسيدني دوست مي دارد تا آن كه آن را ليسيدني بشر قرار داده است، يعني بشر را به دروغ گويي شايق ساخته. آري اين نكته، قابل انكار نيست كه بسياري از افراد بشر، كاسه ليس ابليس هستند و روزگار خود را در اين دام شيطان به سر مي آورند.

سخني از امام سجاد(ع)

« كان علي بن الحسين(ع) يقول لولده: اتقوا الكذب، الصغير منه و الكبيرَ ، في كلِ جدَ و هزلٍ فان الرجلَ اذا كذب في الصغيرِ اجتري علي الكبير؛

امام سجاد (ع) به فرزندانش مي فرمود: از دورغ بپرهيزيد، خواه كوچك باشد، خواه بزرگ، چه جدي باشد و چه شوخي، زيرا دروغ كوچك، انسان را دلير مي كند كه از دورغ بزرگ نهراسد.»

در آغاز كار، همه از ارتكاب گناه، به ويژه گناه بزرگ، بيم دارند. يكي از چيزهايي كه گناه كار را وادار به گناه بزرگ مي كند، ارتكاب گناهان كوچك و بي اهميت شمردن آن هاست. گناهان كوچك، خوف خدا را از دل مي برد و به جاي آن، جرأت بر خدا را مي آورد. ترك گناهان كوچك به منزله پيشگيري از گرفتار شدن به گناهان بزرگ مي باشد.

دروغ بزرگ و كوچك

دورغ بزرگ، گناهي است كه شعاع عملش وسيع است. اين گونه دورغ را پاره اي از مردم نادان بهتر مي پذيرند. شايد منظور هيتلر از اين كه مردم، دورغ بزرگ را از كوچك، زودتر باور مي كنند نيز همين باشد.

ممكن است كه اين فكر غلط به خاطر كسي برسد كه بيهوده سخن به اين درازي نيست، اگر همه آن دروغ باشد، اندي از آن راست خواهد بود، دروغ دورغ نمي باشد؛ البته چيزي هت، ولي به اين اندازه كه مي گويد نيست، مثلا اگر كسي بگويد من دانشورترين كسم، در صورتي كه نادان صرف باشد، شنونده بي فكر پيش خود مي گويد: بر فرض دانشورترين كس نباشد، بي گمان از دانشوران به نام و انگشت شمار خواهد بود يا كسي كه پشيزي ندارد، خود را ميلياردر معروفي كند شنونده بي فكر بگويد: اقلا ده هزار توماني دارد.

به طور كلي دروغ از پاي بند ويران است و در سخن دروغ گو راه راست و سخن درست نمي توان يافت. كسي براي روضه خواني به كراچي رفته بود، در آن جا ادعا كرده بود كه در رقم چهل هزار شاگرد دارد، در صورتي كه شايد يك شاگرد در حوزه علميه قم براي او نبود. كسي هم از هند به تهران آمده بود و ادعا كرده بود كه سي هزار سني را شيعه كرده است. وقتي راجع به او از يكي از دانشمندان هند تحقيق كردم، او گفت: اين برادر اوست؛ يعني اين كه از هند به تهران آمده، برادر آن كسي است كه از قم به خاك هند رفته است.

دروغ مجاني

سياه بخت ترين دروغ گوها، دروغ گويي است كه بدون هدف دروغ بگويد. او بدون آن كه از دورغ گويي، سودي براي خويش در نظر بگيرد، دروغ مي گويد. بسياري از اوقات، هيچ گونه منظور از دروغ گفتن ندارد، نه شخصي و نه اجتماعي ولي باز هم دروغ مي گويد، (با دوست دورغ مي گويد، با دشمن دورغ مي گويد، با خويش دورغ مي گويد، با بيگانه دورغ مي گويد) گويا براي او، دروغ، طبيعت ثانوي شده است. من نمي دانم اين گونه مردم چه فكر مي كنند. او چگونه فكر مي كند آيا دروغ گويي براي آن ها شكر شده؟ آيا عادت شده؟ آيا راست گويي براي آن ها دشوار گرديده؟ نمي دانم آيا خودشان مي دانند؟

دروغ بر خدا

دروغ بر خدا به طور مستقيم، آن است كه كسي ادعاي پيغمبري كند و خود را فرستاده خداي بخواند، در صورتي كه برانگيخته از طرف خداي نباشد و به دروغ، اين منصب مقدس را دعوي كرده باشد، يا اينكه حكمي را به خدا نسبت دهد، در صورتي كه از طرف مقام مقدس ربويت، چنان حكمي صادر نشده باشد، مثلاً بگويد: خدا شراب را حلال كرده يا آن كه شراب را در فلان نقطه از زمين حلال كرده است و به طور كلي، هر سخني را به آن ذات مقدس، نسبت دادن، در صورتي كه حقيقت نداشته باشد، دروغ بر خدا خواهد بود و يا اعتماد كردن به قياس و تمثيل يا استحسانات عقلي در احكام خدا و آن را به ذات مقدس ازلي نسبت دادن، از اين قبيل مي باشد.

دروغ زشت

بهتان، عيب يا خيانتي است كه به كسي بسته شود، در صورتي كه او پاكيزه از آن عيب و پيراسته از آن گناه باشد.

اين گونه دروغ، زشت ترين دروغ هاست و اگر بگوييم از قتل و آدم كشي بدتر است، چندان راه دوري نرفته ايم. زيرا جنايت كار آدم كش، جان را مي گيرد، ولي مفتري حيثيت و آبرو را مي گيرد و دامن بي گناهي را آلوده مي سازد و بد نامش مي كند.

نرد مردمان شريف، مرگ از زندگي با ننگ برتر است.

اضافه بر اين، بسيار اتفاق مي افتد كه تهمت، بيچاره اي را در خطر قتل مي اندازد پس تهمت داراي دو شومي مي باشد، حال آن كه قتل يك شومي دارد.

زيركي پنداري

در دنياي امروز، فضايل، رفته و رذايل اخلاقي جاي آنها را گرفته، تشخيص صحيح رفته و تشخيص نا صحيح به جايش نشسته است، چيزهايي نشانه خرد و زيركي شده و چيزهايي نشانه ناداني و كودني، كه دو چهره اي و دو زباني از آن جمله مي باشد.

در اين روزگار، چهره هاي گوناگون داشتن نشانه زيركي و خرد مي باشد و به راستي سخن گفتن، نشانه ساده لوحي.

مقصود از دو چهره و دو زبان داشتن، آن است كه آن طوري كه كسي در حضور مي باشد در غياب نباشد. در حضور سخني بگويد و در غياب سخني، در جلو رو، قيافه مهر داشته باشد و در پشت سر قيافه قهر. بدبختانه اين صفت شوم در ميان ما مسلمانان رواج دارد و كساني كه از تشخيص صحيح دور هستند، بدين صفت، آلوده مي باشند و دستي دستي خود را در اين سيه چال مي اندازند.

كسي كه چهره هاي رنگارنگ و زبان هاي گوناگون داشته باشد، دروغ گويي ات احمق و زا خدا بي خبر. احمق است چون به منظورش نمي رسد و از دو چهرگي و دو زباني بر خلاف مقصود نتيجه مي گيرد.

او بدين وسيله مي خواهد، دوستي ديگران را جلب كرده و از منافع آن برخوردار شود، ولي غافل از آن كه بدين وسيله دشمني مردم را براي خويش خريده است. مردم با يكي دو جلسه به دورنگ بودن او پي مي برند و از وي متنفر مي شوند.

از خدا بي خبر است، چون پيوسته با يكي از زشت ترين گناهان يعني دروغ سرو كار دارد و نافرماني حضرت حق را وسيله موفقيت خود قرار داده است. يا يكي از اين دو چهره و از اين دو زبانش دروغ است يا هر دو، يا هر سه يا هر ده.

راست گوي دروغ گو

حضرت خليفه ششم امام جعفر صادق (ع) مي گويد:

« أيما مسلم سأل عن مسلمٍ ، فصَدَق و ادخلَ علي ذلك المسلمِ مضرة كتبَ من الكاذِبينَ؛

مسلماني كه سراغ مسلماني را از او بگيرند و راست بگويد و بر اثر سخنش زياني به آن مسلمان برسد، در زمره دروغ گوينان نوشته خواهد شد.»

يعني گناه كار خواهد بود.

يعني آثار شومي كه دروغ داشت و آن را گناه قرار داده بود، اكنون سخن راست اين مرد، همان اثر را دارد و گوينده اش گناه كار مي باشد.

رفتاري كه حسن عقلي داشته باشد، اگر مقدميت براي جنايت و خيانت قرار گيرد، حسن آن برطرف مي شود و نزد عقل ناپسند مي گردد.

دروغ گوي راست گو

حضرت صادق‌(ع) مي فرمايد:

« وَ من سئلَ عن مسلمٍ فكذبَ و أدخلَ علي ذلك المسلمَ منفعه كتبَ عندالله من الصادقين؛

كسي كه مسلماني را از وي بپرسند و دروغ بگويد و بر اثر دروغ او سودي به آن مسلمان برد، نزد خدا در زمره راست گويان خواهد بود».

دروغ او از دروغ ها جداست، زيرا نه تنها مقدمه براي گناه نيست، بلكه نيكوكاري و خدمت به خلق است. اين وقت است كه ناپسندي دروغ، برطرف مي شود و سخني سودمند و پسنديده خواهد بود. اي خوش آن دروغي كه مسلماني از آن سودي ببرد در مثل آمده كه دروغ مصلحت آميز، به از راست فتنه انگيز است. چه مصلحتي از سود رساندن به مسلمانان بالاتر مي باشد؟ چنين كسي شايستگي دارد كه نزد خدا در زمره صادقان نوشته شود.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه:7. تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهای پذيرفته شده در ...

تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل مي­كند. اين تئوري بيان مي­كند كه هدف شركت حداكثرسازي [...]

دانلود پایان نامه:7. تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهای پذيرفته شده در ...

تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل مي­كند. اين تئوري بيان مي­كند كه هدف شركت حداكثرسازي سود مي­باشد كه وقتي حاصل مي­شود كه درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد. اين تئوري به ساختار سازماني درون شركت توجهي نداشته است.

در اين تحقيق، نقش ساختار مالكيت؛ به عنوان يكي از سازو كارهاي اصلي حاكميت شركتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق، سوالات، فرضيه­ها و اهداف تحقیق بیان می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی تحقيق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقيق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­هاي پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

در انتهای این فصل، ساختار تحقيق آورده می­شود.

1-2) بيان مساله

موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، ” مساله نمايندگي”[4] مي­باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به ايجاد هزينه­هاي نمايندگي مي­شود.

مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مساله نمايندگي در شركتها مي­شود كه توانايي و انگيزه­هاي سهامداران براي كنترل كردن مديريت ضعيف خواهد شد. سهامداران به طور قانوني شركت را در مالكيت خود دارند ولي آنها هيچ انگيزه­اي براي مالكيت يا كنترل شركت ندارند زيرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلي يكي از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه ساير سهامداران به اميد اينكه ديگر سهامداران كار كنترلي خود را به خوبي انجام مي­دهند، خود را درگير كار كنترلي نخواهند كرد. علاوه بر اين سهامداران معمولا در شركتهاي مختلفي سرمايه­گذاري مي­كنند تا ريسك را از طريق تنوع بخشيدن كاهش دهند. آنها در واقع به اميد سودهاي آتي سهامشان سرمايه­گذاري مي­كنند نه به اميد آينده بهتر شركت. بنابراين مالكيت غير متمركز (پراكنده) انگيزه­ها را براي كنترل مديران تضعيف مي­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح ندارند.

در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه مي­كند كه كار مديريت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزايش مي­يابد، به موازات آن انگيزه­هاي آنها براي بهبود عملكرد شركت و كنترل مديريت بيشتر مي­شود. علاوه بر آن، انجام عمليات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.

منافع كاملا آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحث­هايي در جهت خلاف آن نيز صادق است :

اول اينكه سهامداران عمده به طور معمول ريسك­گريز هستند. مالكيت پراكنده، قابليت نقد شوندگي بهتر سهام را موجب مي­شود و ايجاد تنوع به منظور ريسك­پذيري كمتر را براي سرمايه­گذاران فراهم مي­كند. در مقابل با وجود ريسك گريزي زياد، وقتي كه شركت بزرگتر و بزرگتر مي­شود، تمركز مالكيت ريسك زيادي را به سهامداران عمده تحميل مي­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمايه­گذاري مي­شود.

دوم اينكه وقتي كنترل بيش از حد توسط مالكيت متمركز صورت مي­گيرد، ذينفعان داخلي (مديران و كاركنان) را از سرمايه­گذاري­هاي پرهزينه دلسرد مي­كند.(البته ادعاي مغاير با نظريه بالا مي­تواند بدين صورت باشد كه : شركتهايي كه داراي سهامداران عمده مي­باشند، تمايل بيشتري دارند كه از سرمايه­گذاري­هاي تخصصي و پرهزينه حمايت كنند. سهامداران عمده چون دسترسي به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمايه­گذاري مي­كنند چون آنها ديدگاه بلند مدت­تر دارند. اين امر مديريت را تشويق مي­كند تا در طرح­هاي بلند مدت سرمايه­گذاري كنند). لذا اثر تمركز مالكيت بر تصميم­هاي سرمايه­گذاري دو تئوري نامعلوم است.

سوم اينكه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه : تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. سهامداران عمده انگيزه­هاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمركز مالكيت ، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مساله نمايندگي مي­باشد. كنترل­ها وقتي اثر بخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافي در زمينه­هاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهاي سرمايه­گذاري و سرمايه­گذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند.

1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد [...]

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                         شماره صفحه

چكيده ر‌

فصل اول

كليات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله تحقیق.. 2

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش…. 4

4-1 اهداف پژوهش…. 5

1-4-1 اهداف اصلی.. 5

2-4-1اهداف كاربردي تحقيق.. 5

5-1 سوالات تحقیق.. 6

6-1 فرضیه های تحقیق.. 6

7-1 روش انجام تحقیق.. 6

8-1 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1 قلمروموضوعي.. 7

2-8-1 قلمرومكاني.. 7

3-8-1 قلمروزماني.. 7

9-1 روش نمونه گیری.. 8

10-1 روش گرداوری داده ها 8

11-1 ابزار جمع آوری داده ها 8

12-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش…. 9

13-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم

مروری بر ادبيات تحقيق.. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2تئوری نمایندگی.. 14

2-2-1مشکلات نمایندگی.. 16

2-2-2تعمیم مشکل نمایندگی.. 18

2-2-3- هزینه نمایندگی.. 20

2-2-4تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی.. 25

2-2-5جریان های نقد آزاد. 25

2-2-5-1اهمیت جریان های نقدآزاد. 26

2-2-5-2جریان های نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه. 27

2-2-5-3محاسبه جریان های نقد آزاد. 29

2-3ساختار مالکیت… 30

2-3-1تئوری ساختار مالکیت… 30

2-3-2مالکیت نهادی.. 31

2-3-3مالکیت خصوصی.. 32

2-3-4ترکيب مالکيت و سهامداري مديران. 33

2-3- 4-11نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش) 34

2-3-5جایگاه سهامداران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل.. 35

2-3-6نسبت بدهی.. 36

2-4 مبانی نظری ارتباط ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی.. 39

2-5بخش دوم:پیشینه تحقیق.. 40

2-5-1تحقیات انجام شده در ایران. 40

2-5-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 44

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق.. 68

3-1 مقدمه. 69

3-2فرضیه ها 70

3- 3روش تحقیق.. 70

3-4جامعه آماری و نمونه آماری.. 71

3-5مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. 72

3-5-1متغیرهای مدل. 73

3-6قلمرو تحقیق.. 76

3-6-1قلمرو مکانی تحقیق.. 76

3-6-2قلمرو زمانی تحقیق.. 76

3-6-3قلمرو موضوعی تحقیق.. 76

3-7روش های جمع آوری اطلاعات… 76

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 77

3-9تحلیل همبستگی رگرسیون ساده خطی.. 78

3-10مراحل آزمون. 80

3-11ضریب تعیین.. 84

3-12بررسی ناهمسانی واریانس…. 84

3-13آزمون F لیمر. 85

3-14آزمون هاسمن.. 86

3-15آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 86

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها.. 88

4-1مقدمه‏ 89

4-2 توصيف داده ها 90

4-3آزمون نرمال بودن توزيع متغير های تحقیق.. 91

4-4  تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق.. 92

5-4  سایر پیش فرض ها 93

1-5-4 بررسی ناهمسانی واریانس…. 94

2-5-4  آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 95

4-7 تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 96

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادها.. 103

1-5مقدمه. 104

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 104

1-2-5 نتایج فرضیه اول. 105

2-2-5نتایج فرضیه دوم. 106

3-2-5نتایج فرضیه سوم. 106

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 107

4-5 پیشنهادها 109

1-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش…. 109

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 109

5-5محدودیت های تحقیق.. 110

پیوستها .. 112

پیوست الف:خروجی نرم افزار آماری.. 113

پیوست ب: جدول مربوط به صنایع و نام شرکتهای نمونه آماری.. 122

منابع و ماخذ.. 128

منابع فارسي.. 129

منابع لاتین.. 132

چكيده

         در این تحقیق به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می­گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد  از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق  از نرم افزار Eviews 8 و نرم افزار Excel استفاده شده و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.

واژگان کلیدی:

ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، هزینه های نمایندگی

1-1 مقدمه

        در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود و در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 بیان مسئله تحقیق

       هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر میزان هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی اگر مالکان را گروههای مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنان متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت در كمتر شدن هزينه هاي نمايندگي هاي شرکت مؤثرتر است. یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. ساختار مالکیت در شرکتهای مختلف طبقه بندی های گوناگونی دارد . یکی از این طبقه بندی ها عبارتند از: طبقه بندی ساختارمالکیت به : 1-  مالکیت نهادی2- مالکیت خصوصی  (1- مالکیت مدیریتی 2- مالکیت شرکتی 3- مالكيت خارجي). در تحقیق حاضر ما از این طبقه بندی استفاده می کنیم. سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. مالکیت خصوصی نیز به مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی می شود ، اما به دلیل آنکه مالکیت خارجی در ایران به طور محسوس وجود ندارد این مالکیت را اندازه گیری نمی کنیم.

        در این تحقیق رابطه ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی بررسی خواهد شد. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی ناشی ازتضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند و شرکت­ها به دنبال کنترل و کاهش این هزینه ها هستند.

       مسأله اصلی بالا بودن هزینه های نمایندگی است و هرچه هزینه های نمایندگی شرکتها پایین تر باشد برای آنها مطلوب تر است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختار مالکیت که خود متشکل از نهادی ، شرکتی و مدیریتی است با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از متغیرهای ذکر شده در بالا می تواند موجب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.

در این مورد چند سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت به طور کلی رابطه وجود دارد؟

2:آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت خصوصی رابطه وجود دارد؟

3: آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد؟

در این پژوهش در پی ان هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم.

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش

       هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند ، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار مالکیت وجود دارند که می­توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند . کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد ، از این رو انتخاب ساختار مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر هزینه های نمایندگی می تواندباعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد . ساختار و اثر بخشی هیئت مدیره و همچنین ساختار مالکیت در شرکت های سهامی عام بسیار متنوع است از این رو به نظر می رسد که کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف متفاوت باشد.

شناخت اثر بخشی نوع ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی از جمله مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه کمال گرایی والدین ...

فهرست مطالب مقدمه. 1 چکیده. 3 بیان مسئله:. 4 لکنت زبان چيست؟. 7 ضرورت و اهمیت تحقیق. 7 درمـان. 8 علل لکنت زبان. 12 مراحل [...]

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه کمال گرایی والدین ...

فهرست مطالب

مقدمه. 1

چکیده. 3

بیان مسئله:. 4

لکنت زبان چيست؟. 7

ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

درمـان. 8

علل لکنت زبان. 12

مراحل مختلف لکنت زبان. 12

روش‌های اصلاح و درمان. 13

روش‌های روان‌درمانی. 13

روش رفتاردرمانی. 14

روش خوددرمانی در لکنت زبان. 14

مواد و روش ها. 18

تحلیل آماری. 20

یافته ها. 20

بحث. 22

نتیجه گیری. 24

پیشنهاد ها. 24

منابع. 25

مقدمه

بی تردید یکی از نعمتهای گرانقدر الهی نعمت کلام است. از جمله نشانه ها و معیارهایی سنجش میزان هوش، مهارت برقراری روابط اجتماعی، اعتماد به نفس، احساس و نگرش، مسئولیت پذیری، قدرت یادگیری استدلال، منطقی انتقال معلومات، اخلاق، ادب و هنر فرد، سخن گفتن و مهارت کلامی اوست. رشد کلامی کودکان در گرو وجود الگوهای اصلی همچون پدر و مادر و شنیدن صحبتهای آنها است. با کودکان به زبان ایشان در حد فهم و ادراک آنان باید سخن گفت، اما شمرده و آرام و صحیح با سلاست و ملاطفت، از تکرار کلام به زبان شکسته باید اجتناب نمود. لکنت زبان هرگز عیب و عار نیست، بدزبانی، غیرحق و ناروا سخن گفتن ننگ و زشت است، لکنت زبانی می توان با تمرین و بهره گیری از تخصص گفتار درماندگان مجرب درمان نمود. اما بد زبانی ( فحش، دروغ) غیبت و تهمت ناروایی را باید با ایمان اخلاص شجاعت اخلاقی و تقویت اراده و اعتماد به نفس اصلاح نمود. ناتوانی کلامی می تواند موجب سرخوردگی و کاهش اعتماد به نفس کودکان شود، مخصوصا زمانی وان راپیر (دهقانی 1369 ص8) معتقد است درمان لکنت اولیه بهتر است از طریق بحث با والدین صورت گیرد و اگر چنانچه لازم است کار درمان مستقیم انجام شود. این کار از طریق ارائه مهارتهای شخصی کودک و مهارتهای گفتاری صورت می گیرد. تحقیقات زیادی درباره نقش والدین و روشهای درمانی ناشی از آن انجام شده است. برای مثال توماس کروکوپر ( خجسته مهر 1373 س 37 ) معتقد اند والدین کودکان لکنتی دانش و اطلاعات اندکی درباره ی لکنت و پیامدهای روانی و اجتماعی بر کودک و بزرگسال لکنتی دارند.

لکنت زبان مشکلی گفتاری ـ حرکتی است که به دلایل ناشناخته ای به وجود می آید و علت دقیق و مشخصی ندارد. می توان گفت که تربیت بد، اضطراب، کم هوشی و … در بروز آن تأثیر ندارد. فراوانی ابتلا به لکنت در پسران نسبت به دختران سه به یک است و با افزایش سن، این عدم تناسب افزایش می یابد.

اختلال «لکنت زبان» انواع متفاوتی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

 1. تکـــرار صداها مثـــل (گ ـ گ ـ گ ـ گـــریه)، تکــــرار سیلاب هــــا مثـــل (گر ـ گر ـ گر ـ گربه)، تکرار کلمات مثل (گربه ـ گربه ـ گربه) و بالاخره تکرار عبارات (گربه ی زرد ـ گربه ی زرد ـ گربه ی زرد آمد).
 2. توقف ها و مکث های بی جا و نامتناسب بین صداها و کلمات
 3. کش دادن و امتداد کلمات (م ن) و …

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد : بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد [...]

پایان نامه ارشد : بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 مدل تحقیق  

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 متغیر های تغییر

1-8 قلمرو تحقیق       

1-9 تعاریف و مفاهیم واژه ها

1-10 خلاصه فصل

فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه

2-2 هوش رقابتی

2-2-1 اهداف سیستم هوشمندی رقابتی

2-2-2 حوزه هوش رقابتی

2-2-3 خواص پنجگانه هوشمندی رقابتی

2-2-4  رابطه هوش رقابتی با دیگر هوش ها

2-2-5 استراتژی سازمان و هوش رقابتی 

2-2-6 ارزیابی هوش رقابتی و تاثیر آن بر سازمان

2-2-7 برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی

2-2-8 ابزارها و تکنیک ها هوش رقابتی

2-2-9 اخلاق هوش رقابتی

2-2-10 استفاد ه کنندگان هوش رقابتی

2-2-11 هوشمندی رقابتی جهانی

2-3 وفاداری مشتری

2-3-1 ارتباط وفاداری و حفظ مشتری

2-3-2 مدل وفاداری مشتری نونز و درز

2-3-3 وفاداری و رضایت مشتری

2-3-4 انواع وفاداری مشتری

2-3-5 اهمیت وفاداری مشتری بانک ها

2-3-6 مراحل جذب مشتري و ایجاد وفاداری

2-3-7 مدل های متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی تحقیق

2-4 بانک ها و مؤسسات مالی

2-4-1 تعریف بانک

2-4-2 بانک هاي پیش آهنگ در جهان

2-4-3 معرفی بانک توسعه تعاون

2-5 پیشینه تحقیق

2-6 خلاصه فصل

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقيق

3-3 جامعه آماري

3-4 تعيين حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-5 روش جمع آوري داده ها

3-6 ابزار جمع آوري داده ها

3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوري داده ها

3-8 نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی

4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی

4-2-2 متغیرهای مورد تحقیق

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش

4-5 فرضیات تحقیق

فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 خلاصه تحقیق

5-3 يافته های پژوهش

5-4 تحلیل نتایج و پيشنهادات مرتبط با آن

5-5 پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی

5-6محدودیت هاي تحقیق

منابع و ماخذ

پیوست ها

پيوست الف: پرسشنامه

پيوست ب: خروجی کامپیوتری

چکیده :

محقق در این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان همدان، با استفاده از مدل بر گرفته از مقاله ای با عنوان ((هوش رقابتی: ترسیم چندگانه برای استراتژی بازاریابی)) نوشته پائول دیشمن (دانشگاه ماریوت آمریکا[1]) و جاناتان گالوف (دانشگاه تالفر کانادا) در سال 2007، به فرضیه سازی پرداخته است.

 این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی، در جامعه آماری تحقیق (شامل کلیه مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان) انجام گردیده است که مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه بوده است که محقق با استفاده از پرسشنامه های موجود در کتب و مقالات و سایتها توسط، طراحی و تدوین کرده است و پایایی برابر 947/0 واحد داشته است.

نتایج تحقیق نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق پذیرفته شده است. تحلیل و بررسی مقایسه نتایج بدست آمده آزمون فرضیات تحقیق و ابعاد چهار گانه مدل هوشمندی رقابتی، نشان داد که در فرضیه اصلی تحقیق متغیر هوشمندی رقابتی دارای تأثیر مستقیم 466/0 بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بوده است. همچنین بیشترین تأثیر عوامل چهار گانه هوشمندی رقابتی، مربوط به عامل جمع آوری اطلاعات با رقمی برابر 465/0 واحد می باشد.

اصطلاحات کلیدی: هوشمندی رقابتی، برنامه ریزی و تمرکز، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل بازار، ارتباطات و وفاداری مشتریان

 

 1-1             مقدمه

دراکر[2] در سال 1998 هوش رقابتی را به دانش مربوط ساخت. وی اطلاعات را به عنوان اطلاعات با هدف و مناسب شرح داد و بیان کرد . به منظور بقا ء شرکت باید سیستمی را طراحی کند که قابلیت توسعه و بهینه کردن مقادیر افزوده را داشته باشد . آنها باید به روز بودنشان شامل متخصصانی است که عملکرد شان را از طریق سازماندهی بازخورد از سوی همکاران ، مشتریان و مدیرانی که داده یشان را به اطلاعات تبدیل می کنند ، هدایت و منظم نمایند . (دانیل روچ[3]، 2001، 553)

هوشمندي رقابتي به عنوان يك ابزار مديريت راهبردي و يكي از سريع ترين زمينه هاي رشد كسب وكار دنيا، به شمار مي رود. همچنين هوشمندي رقابتي، يكي از تكنيك هاي مهم در ايجاد مزيت رقابتي است. (کیو[4]، 2008)

رسالت واقعی واحد های بازاریابی سازمان ها و شرکت ها درک نیاز ها و خواسته‌ های مشتریان و ارائه راهکار هایی برای تولید محصولاتی متناسب با نیاز و خواسته‌ مشتری است. در این فرآیند شرکت های موفق شرکت هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبال رضایت بلند مدت و وفاداری مشتریان از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر همراه با نیل به اهداف بلند مدت و حیات مستمر خودشان هستند (کاتلر و آرمسترانگ، 1379، 86).

در این فصل به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا بیان مسأله و مشکل موجود در جامعه مورد مطالعه ارائه شده و در ادامه به اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است. در قسمت بعد، با ارائه مدلی کاربردی در مورد دو متغیر تحقیق، به فرضیه سازی پرداخته شده است و در انتهای تحقیق نیز تعاریفی از اصطلاحات و واژه های آورده شده در مدل و فرضیات ارائه شده است.

1-2 بیان مسئله

سازمان ها، به اطلاعات، به عنوان پشتيبان تصميم گيري هاي سطوح مختلف سازمان نياز دارند تا در سطح جهاني، رقابتي شوند و آنرا حفظ كنند. فراواني اطلاعات در دنياي امروز موجب شده تا جمع آوري هر چه بيشتر اطلاعات، مدنظر نباشد، لذا بهره گيري از اطلاعات و تبديل آن به هوشمندي كاربردي جهت هدايت تصميم گيري هاي سازماني اهميت يافته است. هوشمندي رقابتي به عنوان عاملي براي حفظ سازمان از خطرهاي آتي و تشخيص فرصت هاي نهفته عمل مي نمايد. (گالوف و رایت[5]، 2008)

هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمانها را در هر اندازه ای که باشند، قادر می سازد تصمیمات خود را بر اساس آگاهی اطلاعات بازار،R&D ، تا کنیک های سرمایه گذاری در کسب و کار و غیره، اتخاذ کنند. هوشمندی رقابتی بخش جدا ناپذیر از پدیده رو به ظهور (( اقتصاد دانایی )) است . (نجفی حقی، 1383، 15)

مشکلات مربوط به بی توجهی یا کم توجهی به موضوع هوشمندی رقابتی در فضای کسب و کار کشور در بسیاری از و سازمان ها و مؤسسات از جمله شعب بانک های کشور دیده می شود. این مشکلات از عدم شناخت عوامل تشکیل دهنده هوشمندی رقابتی نزد مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها آغاز می گردد و تا عدم برنامه ریزی جهت ایجاد و تقویت شاخص های ارزیابی هوشمندی رقابتی ادامه می یابد. عدم توجه یا کم تو جهی به هوشمندی رقابتی به عنوان یکی از مهم ترین   سرمایه ها و منابع رقابتی در دنیای پررقابت بخصوص در صنایعی مانند بانکداری با تغییر و تحولات شگرف و غیر قابل پیش بینی در بازار مالی داخل و خارج از کشور منجر به کاهش بازدهی منابع در دسترس بسیاری از بانک ها از نظر سرمایه های مادی و اقتصادی گردیده است و این در حالی است که بی توجهی به موضوع هوشمندی رقابتی منجر به ایجاد مسائلی دیگری مانند ناتوانی در رقابت و ارائه خدمات مورد نیاز و مطابق با تغییر سلابق مشتریان و در ادامه ناتوانی در حفظ سهم بازار و از دست دادن مشتریان به دلیل ناتوانی حضور در رقابت بازار می گردد. مشکل و مسأله دیگر موجود در برخی سازمان ها و شعب بانک ها، ناتوانی در ایجاد و حفظ وفاداری مشتری است که ماندگاری و حفظ مشتریان را در دوره های بلند مدت غیر ممکن ساخته است و علی رقم صرف هزینه های بازاریابی کلان جهت جذب و حفظ مشتریان، در امر ایجاد و وفاداری در مشتریان ناموفق بوده اند. بنابراین سؤال محقق در این رابطه این است که آیا هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر معناداری دارد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به [...]

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل1 : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله. 2

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-4. فرضيه‌ها 7

1-5. اهداف پژوهش… 7

1-6. پرسش‌های پژوهش… 9

1-7. متغیرهای پژوهش… 9

فصل2 : مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 16

2-2. برند. 17

2-3. اعتماد به برند. 22

2-4. ارزش ويژه برند. 23

2-5. پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند. 25

2-6. دانش برند. 38

2-7. وفاداری به برند. 39

2-8. رابطه با برند. 40

2-9. برند و مشخصه های آن. 40

2-10. برندسازی.. 42

2-11. ویژگی های یک برند خوب.. 43

2-12. آميزه بازاريابي.. 48

2-13. آمیخته تبلیغات.. 48

2-14. سوابق مرتبط.. 49

فصل3 : روش پژوهش

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش پژوهش… 53

3-3. جامعه آماری.. 55

3-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 55

3-5. ابزار گردآوری داده‏ها 56

3-6. اعتبار و روایی.. 56

3-7. متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‏گیری آن ها و مدل های آماری جهت آزمون فرضیات.. 57

3-7-1. متغیرهای مستقل.. 57

3-7-2. متغیر اصلی یا وابسته. 57

3-8. چگونگی جمع‏آوری داده‏ها 58

3-9. روش‏های آماری.. 58

3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59

فصل4 : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1. مقدمه. 60

4-2. توصیف داده‏ها 61

4-2-1. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب نوع فروشگاه 61

4-2-2. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب جنسیت… 62

4-3. تحلیل داده‏ها 63

4-3-1. بررسی نرمال بودن داده‏ها 64

4-3-2. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 65

4-3-3. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 67

4-3-4. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 69

4-3-5. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 71

4-3-6. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 72

4-3-7. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 74

4-3-8. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 76

4-3-9. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 78

4-3-10. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 80

4-3-11. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 81

4-3-12. شناخت برند بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 83

4-3-13. شناخت برند بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 85

4-3-14. کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 87

4-3-15. تداعی برند بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 89

فصل5 : نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 92

5-2. بحث در یافته‏ها 93

5-3. پیشنهادهای تحقیق.. 97

5-3-1. پیشنهادهای کاربردی.. 97

5-3-2. پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-4. محدودیت‏های تحقیق.. 99

منابع. 99

پیوست    100

 • مقدمه

امروزه سازمان‏ها با رقابتي شدن بازارها و تغييرات پيوسته محيط، به اين واقعيت پي برده‏اند كه ديگر مانند گذشته با يك نظام اقتصادي رو به گسترش و بازارهاي در حال رشد روبرو نيستند. لذا هر مشتري ارزش ويژه خود را دارد و براي به دست آوردن سهم بيشتري از بازار بايد مبارزه كرد. گرچه بازاريابان تا ديروز تنها در انديشه يافتن مشتريان جديد بودند ولي در ديدگاه امروز، بازاريابي يعني كشف يك نياز، تلاش در جهت برآورده كردن آن و استمرار در تلاش. امروزه متعهد كردن مشتري جايگاه ويژه‏اي پيدا كرده و رشد دادن مشتري يعني توجه به رضايت‏مندي، ارتباط موثر با وي و سنجش كيفيت از ديدگاه وي كه باعث مي‏شود مشتريان يك سازمان در داخل همكار و در خارج از سازمان حامي و طرفدار سازمان باشند. لذا فقط مشترياني كه احساس تعلق خاطر و تعلق قلبي پيدا كرده و سودآوري و عمر طولاني دارند براي سازمان‏ها سرمايه به شمار مي‏روند (تقي زاده، 1390).

در بازاريابي مصرف كننده، برندها غالباً نقطه آغاز تمايز بين پيشنهادهاي رقابتي بوده‏اند، به طوري كه در موفقيت سازمان‏ها مي‏توانند حياتي باشند. لذا بسيار مهم است كه مديريت برندها به صورت استراتژيك انجام گردد (فراهانی، 1392).

 

 • بیان مسأله

یک برند قوی می‏تواند ارزشمندترین دارایی یک موسسه تجاری محسوب شود، زیرا باعث می‏شود سازمان حاشیه سود بیشتر، کانال‏های همکاری بهتر و هم چنین مزایای دیگر را به دست آورد (یوو و همکاران، 2001). به همین دلیل ارزش ویژه برند از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد. ارزش ویژه برند تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده‏ای است که یک محصول به واسطه نام تجاری مانند کوکاکولا، ایجاد می‏کند. ارزش ویژه برند تجاری همانند یک دارایی برای شرکت محسوب می‏گردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش می‏دهد ارزش ویژه برند تجاری یک مفهوم چند بعدی است که با تقویت ابعادش می‏توان آن را افزایش داد، این ابعاد عبارتند از آگاهی، کیفیت درک شده، وفاداری و تداعی‏ها.

از سوی دیگر هر فعالیت بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند تجاری تأثیرگذار است و نیز اینکه عناصر آمیخته بازاریابی به دلیل اینکه ازجمله عوامل قابل کنترل در اختیار مدیران و تصمیم‏گیران شرکت هستند، در صورتی که بتوان ارتباط بین این عناصر را با ارزش ویژه برند تجاری و بخصوص ابعاد آن بدست آورد، تصمیم‏گیران شرکت براحتی می‏توانند در خصوص چگونگی بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی، تصمیم‏گیری نمایند تا بتوانند به حداکثر ارزش ویژه برند تجاری و در نهایت سودآوری پایدار شرکت دست یابند.

ارزش ويژه برند تفاوت قيمتي را كه يك برند قوي در فروش خود در مقايسه با يك برند متوسط جذب مي كند، نشان مي‏دهد. به علاوه ارزش ويژه برند با پشتيباني از ارزش مشتريان، به طور غير مستقيم ارزش شركت را افزايش مي‏دهد. ارزش ويژه برند و ارزش مشتري منتقل كننده ارزش به شركت‏اند از طريق بالا بردن اثربخشي و كارايي برنامه ها ي بازاريابي، وفاداري به برند، قيمت و حاشيه سود، توسعه برند، اهرم تجاري و مزيت رقابتي (آكر، 1991 ). اگر چه برند به صورت آشكارا براي سازمان و شركت ارزش آفريني مي‏كند، اما ريشة اين ارزش در مشتري قرار دارد (کلر، 2001). در حقيقت، ارزش ويژة برند مبتني بر مشتري، تعيين كنندة ارزش واقعي برند است (ديوانداري، 1390). ارزش ويژة برند مبتني بر مشتري، عبارت است از تاثيرات مختلف شناخت برند بر پاسخ مشتري به فعاليت‏هاي برند. در اين تعريف، سه مفهوم كليدي “پاسخ‏هاي متمايز”، پاسخ ناشي از شناخت برند” و “پاسخ مشتري به فعاليت‏هاي برند” در رابطه با ارزش آفريني برند آشكار است (كلر، 2008). بنابراين، مي‏توان بيان داشت كه تمام انواع فعاليت‏هاي سازماني، بر شناخت برند اثرگذار بوده و اين تغييرات شناخت برند، بر پاسخ‏ها منعكس مي‏شود. همچنين موفقيت بلند مدت برند سازمان، توسط تجارب حاصل از فعاليت‏هاي كوتاه مدت بازاريابي تحت تاثير قرار مي‏گيرد.

كلر (2001)  ارزش برند از ديدگاه مشتري را واكنش مشتري به استراتژي هاي بازاريابي هنگامي كه مشتريان از نام و نشان تجاري متنوعي آگاهي دارند، مي‏داند. با وجود اينكه اهميت بازاريابي در جهت توسعة مؤسسات مختلف به صورت عملي و تجربي همواره مورد تأكيد بوده اين مسئله در فضاي كسب و كارهاي ورزشي كشور همواره مورد غفلت واقع شده است، اين در حالي است كه توسعة بازاريابي در مؤسسات ورزشي مي‏تواند عملكرد آنها را به طور چشمگيري بهبود بخشد و موجب توانمندي جامعة ورزش و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه با درك نياز و خواسته‏هاي مخاطبان و در نتيجه عايدي بيشتر براي سازمان، پاسخگويي و ابتكار عمل در سازمان، شناخت رقبا و پيشي گرفتن از رقبا شود. همچنين بازاريابي مي‏تواند بر افزايش نرخ سهام، استخدام اعضا بيمه و جذب و افزايش درآمد ورزشكاران و عواملي از اين  دست نيز تأثير بگذارد (آقازاده و همکاران، 1387).

امروزه بازاريابي براي سازمان‏هاي غيرتجاري از جمله سازمان هاي ورزشي به منزلة روش و وسيله‏اي براي ارتباط با مردم است (قيامي راد و محرم زاده، 1388). با اين نگرش جديد در بازاريابي ديگر نمي‏توان محصول را تنها به اشياي فيزيكي محدود ساخت، بلكه هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه يا نياز قابل برآورده شدن را مي‏توان محصول قلمداد كرد كه شامل افراد، سازمان‏ها، خدمات، مكان‏ها و عقايد است (اتقياء، 1380 ). آميخته بازاريابي در برگيرنده فعاليت‏هاي عملي و پشتيباني اصلي سازمان نسبت به ديگر اقدامات مانند: مديريت اتخاذ راهبردها، بخش بندي بازار هدف، موقعيت‏يابي و توجه به محيط به شمار مي‏رود و همين عناصر و متغيرها هستند كه مستقيماً به بازار، مشتري و مصرف‏كننده مربوط و مرتبط مي‏شوند (حسيني، 1387).

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق ...

اجرای 5S برای تحقق هدفهای متعددی اجرامی شود. برخی ازمهمترین هدفها عبارتند ازارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و بهره وری ، صرفه جویی درهزینه، کیفیت [...]

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق ...

اجرای 5S برای تحقق هدفهای متعددی اجرامی شود. برخی ازمهمترین هدفها عبارتند ازارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و بهره وری ، صرفه جویی درهزینه، کیفیت و پیشگیری ازخرابیها.

درمحیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود بانظمی خاص مرتب می شوند و این امر تاحد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی، محیطی پاکیزه و بهداشتی رافراهم می آورد و ازهمه مهمتر تلاش برای ایجاد عادتهای صحیح درکارکنان مهمترین عامل درتحقق محیطهای آراسته میباشد .

«5-S» نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است. نتايجي كه معمولاً با استفاده از اين روش حاصل مي‌گردد را مي‌توان به اختصار به پيشگيري از حوادث، كاهش وقفه كاري و افزايش بهره‌وري در محيط كار عنوان نمود. 5-S سيستم و فني براي بهسازي و آراستگي در محيط کار مي باشد که به منظور برقراري و حفظ فضاي کيفي در يک سازمان به کار گرفته مي‌شود و وجه تسميه آن پنج کلمه ژاپني است که عبارتند از ساماندهي(تفکيک)، نظم و ترتيب، پاكسازي، سازماندهي، تداوم وتعليم. بطور كلي هدف نهايي 5-S پيشگيري از اتلاف است. عليرغم اينكه سيستم 5-S به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نيز خيلي ساده به نظر مي‌آيد ولي عموماً سازمانها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند. دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد. در واقع تحقق 5-S از آن رو دشوار است كه مديران و پرسنل اجرايي از اهداف و مأموريتهاي آن بصورت صحيح اطلاع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5-S و تدارك بستر مناسب براي انجام آن تا زماني كه اصول آن به خوبي شناخته نشده كاري بسيار دشوار است. به همين خاطر به منظور آشنايي مديران با اين روش هر يك از اين اصول معرفي مي‌گردند.

اولین دیدگاهی که راجع به اثر بخشی ارائه گردید (احتمالاً در طی دهه ۱۹۵۰) بسیار ساده بود . در این دیدگاه اثر بخشی بعنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد تعریف شده بود . اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن تر گردید . اگر ما هدفی را که بیشتر محققان سازمانی بر آن اتفاق نظر دارند و شرط ضروری برای موفقیت یک سازمان محسوب می شود مد نظر قرار دهیم ، آن وقت نقطه نظرات روشن تر می گردد ، آن هدف ، بقاست . اگر سازمان به انجام فعالیتهایی مشغول است بعلت آن است که حیاتش را تداوم بخشد . بقاء ارزیابی از تکامل حیات و یا پدیده مرگ است و سازمانها دقیقاً شبیـه انسانها نمی میرند . در واقع بیشتر سازمانها نمی میرند ، آنها تجدید ساختار می شوند ، گاهی به ادغام با دیگر سازمانها روی می آورند ، یا کلاً به حوزه فعالیت جدیدی وارد می شوند و یا در قالب سازمان دیگری شکل می گیرند و این خود تشخیص معادله بقاء را دشوار می سازد . بعلاوه ساده لوحانه است که چنین فرض کنیم سازمانهایی که اثر بخش نیستند بدنبال بقاء نیستند . یا فرض نمائیم سازمانهایی که اثر بخش هستند عمداً در پی بقاء نیستند . تعداد معدودی از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اثر بخشی از معیارهای چند گانه استفاده کرده اند و خود معیارها نیز از مقیاسهای عمومی نظیر کیفیت ، روحیه و معیارهای تخصصی نظیر نرخ های حوادث و میزان غیبت در کار تشکیل شده اند و این امر باعث گردیده که اثر بخشی برای افراد مختلف معانی مختلفی پیدا کند . محققانی که از معیارهای چند گانه استفاده کرده اند به این مهم پی برده اند که چون سازمانها ممکن است بر اساس عوامل مختلف و مستقل از هم اثر بخش یا غیر اثر بخش باشند ، لذا نمی توان برای اثر بخشی تعریف واحد وعملیاتی ارائه داد.این باور که اثر بخشی به تعریف در نمی آید بطور وسیعی مورد قبول واقع گردیده است.

ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزشيابي عملكرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد مي‌‌تواند انبوهي از مزيت‌ها را براي سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزاني دارد. لانجنكر و نيكوديم[1] (1996)، بيان كرده‌اند كه سيستم ارزشيابي عملكرد؛ الف) بازخورد عملكردي مشخصي را براي بهبود عملكرد كاركنان فراهم مي‌آورد، ب) الزامات كارآموزي كارمند را معين مي‌كند ج) زمينه توسعه كاركنان را فراهم و تسهيل مي‌كند، د) بين نتيجه‌گيري پرسنلي و عملكرد ارتباط نزديكي برقرار مي‌نمايد و هـ) انگيزش و بهره‌وري كاركنان را افزايش مي‌دهد. همچنين رابرتس و پاولاك[2] (1996) معتقدند كه ارزشيابي عملكرد براي مقاصد متعدد سرپرستي و توسعه‌اي از جمله، الف) براي ارزشيابي عملكرد فردي بر حسب نيازهاي سازماني، ب) پيش‌بيني بازخورد به كاركنان در جهت اصلاح يا تقويت رفتار آنها و ج) تخصيص پاداش و ارتقاي شغلي افراد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 • در عين حال، امروزه بسياري از نظام‌هاي منابع انساني و مديريت معمول، مناسب به نظر نمي‌رسند و الگوهاي قديمي ناكارآمد تلقي مي‌شوند. طي دهه اخير، بسياري از سازمانها دريافته‌اند كه در عمل فاقد نظام ارزشيابي عملكردي كه بتوان از طريق آن اولويت‌ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازي آنها را پي گرفت، هستند. انسان به دليل گستردگي حيطه‌هاي شناختي و استفاده از ابزار‌هاي مختلفي نظير احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفكر در موضوعات مختلف بويژه در ارزيابي و تفسير رفتار و عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه اين عوامل كاردستيابي مديران به ارزيابي عملكرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردويك[3] ،2005 ص10).

این پژوهش به این منظور انجام شد که بتواند پاسخی برای مسئله فوق الذکر بیابد و ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت پرسشنامه می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

رقابت روزافزون و تغييرات سريع در عرصه فنآوري يکي از ويژگيهاي قطعي و لاينفک دنياي امروز است و همين امر کليه سازمان ها را به طور اعم و سازمان هاي پيشرو را به طور اخص وادار نموده تا نسبت به دستيابي به مزيت رقابتي پايدار اهتمام ويژه اي را مصروف نمايند.

بدون ترديد برخورداري از منابعي مانند سرمايه، تجهيزات، منابع اوليه مانند معادن و حتي  فن آوري روز در ايجاد و شکل دهي مزيت رقابتي يک يا چند محصول نقش مهمي دارند، اما آنچه که موجب پايداري و دوام اين مزيت خواهد شد بهره گيري از سرمايه عظيم منابع انساني آموزش ديده و ماهر است که بدون حضور آنها، چرخه يک سازمان بسان عمر يک شمع کوتاه و محدود مي گردد.

عنصرکيفيت جوي، تحول خواهي و منش تعالي به همراه خلاقيت و نوآوري از ويژگي هاي سرمايه هاي انساني است چرا که تحول در رشد شاخص هاي کيفي در ساختارفکري سرمايه انساني نهادينه شده است.

يکي از ويژگيهاي منحصر به فرد سرمايه ي انساني، حضور مؤثر و کارآمد در ميدان تحولات و تغييرات سريع و مواجهه با چالش هاي متنوعي است که سازمان ها همه روزه با آن مواجه اند.

در اين عصر مديران موفق آنهايي هستند که به کيفيت محصولات و کيفيت زندگي کاري کارکنان همراه با بهره وري و تغيير و نوآوري در سازمان خود توجه خاصي معمول مي دارند . کارکنان و زيرمجموعه ، از مديران انتظار دارند که براي حفظ سطح کيفيت و ارتقاء آن به منظور معرفي شايسته سازمان خود تلاش نمايند.

بهره وري بعنوان يکي از مفاهيم بنيادين فعاليت هاي روزمره واقتصادي بر دو مفهوم کارآيي واثر بخشي وابسته است . براي درک بهتر اين دومفهوم کل عملياتي که در يک سازمان براي ارائه محصولات يا خدمات انجام مي گيرد را به صورت يک فرآيند واحد در نظر مي گيريم که وروديها( نيروي انساني ، تجهيزات ، مواد اوليه ، روش ها و منابع مالي ) بعد از پردازش به خروجيها که به شکل محصول وخدمات هستند تغيير مي يابند)بماني،1386 :ص 6)

بهره وري عبارت است از استفاده بهينه از منابع سازمان ، اعم از دارايي هاي فکري ، معنوي و فيزيکي(توسلي ،1381: 3)

همانطور که ذکر شد بهره وري به دو مفهوم کارآيي واثر بخشي وابسته است پس لازم است دررابطه با دو مفهوم فوق توضيح مختصري داده شود .

اثر بخشي به معناي تحقق اهداف سازماني است . براي تعيين ميزان اثربخشي بايد شاخص هاي قابل اندازه گيري موجود باشد ، مهمترين شاخص هاي ارزيابي اثر بخشي يک فرآيند عبارت است از کيفيت کالا يا خدمات ارائه شده ، مدت زمان انجام فرآيند وهزينه انجام آن .

کار آيي  عبارت است از نسبت خروجي به ورودي ، در ازاي وروديها هرچه خروجي بيشتري بدست آيد مي توان گفت که منابع بهتر ، مصرف شد ه اند ( بماني،1386 :ص 6)

کارآيي به معناي آکاهي به چگونگي انجام کار وانجام صحيح آن هنگامي بهبود مي يابد که به ازاء هر واحد  ورودي ، خروجي مفيد بيشتري توليد شود (توتل[4]، 1983:ص 11)

در واقع کار آيي نسبي است که برخي جنبه هاي عملکرد واحد را با هزينه هايي که براي انجام آن عملکرد متحمل شده مقايسه مي کند (کمپل[2]،1977 :ص 23).

نظام هاي نوين مديريت، ابزارهاي اصلي در فرآيند توسعه هستند، در اين نظام ها بر استفاده بهينه از منابع ،کشف و به کارگيري منابع جديد براي توليد محصولات و خدمات با کيفيت مطلوب و متناسب با نيازهاي مشتريان و ذينفعان تأکيد مي شود. همانطور که در مطالب فوق  نيز اشاره گرديد رسيدن به بهره وري بالا هدف مهم هر سازماني مي باشد.

5S عبارت است از يک سيستم فکري و عملياتي که با هدف بهبود بهره وري، ارتقاي کيفيت و جلوگيري از اتلاف منابع طراحي مي شود. اين سيستم تلاشي سازمان  يافته براي  انجام  اصلاحات   تدريجي  و مستمر  است  که  با  اجراي  آن بهره وري سازمان افزايش مي يابد.

اهداف

هدف کلی

بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

اهداف جزئی

بررسی رابطه بین  ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

بررسی رابطه بین توانمندی نظم و ترتيب و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

بررسی رابطه بین توانمندی استانداردسازي و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

بررسی رابطه بین توانمندی پاكيزه سازي و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

بررسی رابطه بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

فرضیه های تحقیق

فرض اول: بین ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند رابطه معنا داری وجود دارد.

فرض دوم: بین توانمندی نظم و ترتيب و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند رابطه معنا داری وجود دارد.

فرض سوم: بین توانمندی استانداردسازي و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند رابطه معنا داری وجود دارد.

فرض چهارم: بین توانمندی پاكيزه سازي و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند رابطه معنا داری وجود دارد.

فرض پنجم: بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند رابطه معنا داری وجود دارد.

سؤالات

سؤالات اصلی

– آیا رابطه ای بین اجرای نظام آراستگی محیط کار 5S و بهره وری سازمانی وجود دارد؟

– آیا اختلاف معناداری بین مرکز استان و شهرستانها در رابطه با اجرای نظام آراستگی محیط کار5S و بهره وری سازمان وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب   فصل اول: کلیات تحقیق… 0 1-1- مقدمه. 1 1-2- بيان مساله. 1 [...]

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق… 0

1-1- مقدمه. 1

1-2- بيان مساله. 1

1-3- اهميت موضوع. 2

1-4- مدل تحقیق.. 4

1-5- اهداف.. 4

1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 5

1-7- قلمرو تحقيق.. 5

1-8- تعاریف نظری وعملیاتی.. 6

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق… 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن.. 9

2-2-1- تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري.. 9

2-2-2- تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي. 10

2-2-2-1- دوره اول: اتوماسيون پشت باجه. 10

2-2-2-2- دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه. 11

2-2-2-3- دوره سوم : متصل كردن مشتريان به حسابهايشان. 12

2-2-2-4- دوره چهارم : يكپارچه‌سازي سيستمها و مرتبط كردن مشتري با تمامي عمليات بانكي. 13

2-2-3- مقايسه بانكداري سنتي با بانكداري الكترونيكي. 15

2-2-4- مزايا و ويژگيهاي بكارگيري بانکداری الكترونيكي. 17

2-2-4-1- امنيت.. 17

2-2-4-2- سرعت.. 17

2-2-4-3- آسان بودن و سادگي. 17

2-2-4-4- هزينه كم. 17

2-2-4-5- كاهش اشتباهات انساني. 18

2-2-4-6- بهره‌وري و كارايي. 18

2-2-4-7- بهبود مديريت وجوه و نقدينگي. 18

2-2-4-8- بهبود روابط با مشتريان. 19

2-2-5- انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه 19

2-2-5-1- بانكداري الكترونيكي مصرف‌كننده (در سطح مشتري) 19

2-2-5-2- بانكداري الكترونيكي بين بانكي. 23

2-2-5-3- كارت‌هاي پلاستيكي (بانكي) در بانكداري الكترونيكي. 25

2-2-5-4- معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي. 26

2-2-5-5- ويژگيهاي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي مناسب.. 27

2-2-5-6- عناصر اصلي سيستم پرداخت الكترونيكي. 29

2-2-5-7- زيرساخت‌هاي فناوري سيستم پرداخت الكترونيكي. 29

2-2-5-8- زيرساخت‌هاي قانوني لازم براي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي. 29

2-2-5-9- زيرساخت‌هاي امنيتي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي. 30

2-2-5-10- مكانيزم‌هاي پرداخت در سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي. 31

2-3- شاخه‌های بانکداری الکترونیک… 32

2-3-1- بانک‌داری اینترنتی. 32

2-3-2- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن. 34

2-3-3- بانک‌داری تلفنی. 35

2-3-4- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز 35

2-3-5- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 36

2-3-6- بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی. 36

2-3-7- خدمات داده به کمک سیم کارت.. 37

2-4- منابع بانک ها 39

2-5-الگوی تحلیلی تحقیق.. 40

فصل 3: روش شناسی تحقیق… 63

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع تحقيق.. 64

3-3- روش تحقيق.. 65

3-4- جامعه‌ي آماري و نمونه‌ي آماري.. 65

3-4-2- روش نمونه گيري.. 66

3-4-3- تعيين حجم نمونه. 66

3-5- ابزارهاي جمع‌آوري داده ها 67

3-5-1- مطالعات کتابخانه اي.. 68

3-5-2- پرسشنامه. 68

3-6- آزمون پايايي و روايي پرسشنامه. 69

3-6-1- روايي ابزار اندازه گيري.. 69

3-6-2- پايايي ابزار اندازه گيري.. 70

3-6-3- محاسبه پايايي پرسشنامه ها 70

3-7- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 53

فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 56

4-1- مقدمه. 63

4-2- توصيف اطلاعات زمينهاي و جمعيت شناختي.. 64

4-2-1- توزيع پاسخ دهندگان بر پايه جنسيت.. 64

4-2-2- توزيع پاسخ دهندگان بر مبناي سن. 65

4-2-3- توزيع پاسخ دهندگان بر پايه تحصيلات.. 66

4-2-4- توزيع پاسخ دهندگان بر پايه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 67

4-2-5- توزيع پاسخ دهندگان بر مبناي میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 68

4-3- بررسي فرضيه هاي تحقيق.. 70

4-3-1- فرضیه اصلی: بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه وجود دارد. 71

4-3-1-1- فرضیه فرعی1: بین میزان استفاده از تلفن بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 72

4-3-1-2- فرضیه فرعی2: بین میزان  استفاده از همراه بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 73

4-3-1-3- فرضیه فرعی3: بین میزان استفاده از تاثیر خدمات پایانه های فروش و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 74

4-3-1-4- فرضیه فرعی4: بین میزان  استفاده از اینترنت بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه معناداري وجود دارد. 75

4-3-1-5- فرضیه فرعی5: بین میزان  استفاده از خدمات USSD و ه افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه معناداري وجود دارد. 76

4-4- آزمون رتبه هاي دبليو کندال. 78

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق… 68

5-1- مقدمه. 82

5-2- خلاصه يافته هاي توصيفي پرسشنامه کارکنان و مديران.. 83

5-3- بررسي نتايج فرضيه ها و بحث درباره آن ها 84

5-4- پيشنهادهاي اجرايي.. 86

5-5- محدوديت‌هاي تحقيق.. 88

5-6- پيشنهادهايي براي محققين آينده. 90

فهرست منابع و ماخذ.. 91

فهرست جداول

جدول (2-1): مقایسه بانکداری نوین و سنتی.. 16

جدول (2-2): الگوي تحليلي.. 43

جدول (3-1): چارچوب نظري تحقيق.. 50

جدول (3-2): بررسي پايايي پرسشنامهها 53

جدول (4-1): توزيع پاسخ دهندگان بر پايه جنسيت.. 57

جدول (4-2): توزيع پاسخ دهندگان بر پايه سن افراد. 58

جدول (4-3): توزيع پاسخ دهندگان بر پايه تحصيلات.. 59

جدول (4-4): توزيع پاسخ دهندگان بر پايه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 60

جدول (4-5): توزيع پاسخ دهندگان بر پايه میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 61

جدول (4-6): آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 63

جدول (4-7): نتایج One-Sample Statistics. 63

جدول (4-8): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-9): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-10): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-11): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-12): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 65

جدول (4-13): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-14): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-15): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-16): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-17): نتایج One-Sample Statistics. 67

جدول (4-18): نتايج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 67

جدول (4-19): آزمون کولموگوروف- اسميرنوف.. 67

 

فهرست اشکال

شکل (3-1): رابطه بين جامعه و نمونه آماري.. 46

فهرست نمودار

نمودار 4. 1: توزيع پاسخ دهندگان بر پايه جنسيت.. 57

نمودار 4. 2: توزيع پاسخ دهندگان بر پايه سن افراد. 58

نمودار 4. 3: توزيع پاسخ دهندگان بر پايه تحصيلات.. 59

 

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن انجام گرفته، که با توجه به هدف کاربردی و از نظر شیوه­های اجرا، توصیفی ـ پیمایشی است و از مشتریان تعداد 278 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ی محقق ساخته بود که داده­های آماری با استفاده از نرم افزار­هاي اکسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنوف، توزيع نرماليته داده­ها را نشان داد و بنابراين براي بررسي فرضيه­هاي تحقيق، آزمون­هاي پارامتريک صورت گرفت. در اين پژوهش از آزمون تی براي تجزيه و تحليل داده­ها و آزمون فرضيات بهره گرفته شده وبه بررسي ميزان تأثير­گذاري هر يک از متغيرهاي مستقل با در نظر گرفتن ساير متغير­هاي مستقل بر متغير وابسته پرداخته­ شد و در نهايت بر طبق هدف تحقيق براي شناسايي و رتبه­بندي ابعاد بانکداری الکترونیکی و نيز براي سنجش ميزان توافق رتبه­بندي­ها در بين پاسخگويان، از آزمون رتبه­هاي دبليو کندال، که شکل نرمال شده آزمون فريدمن مي­باشد، استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر معنادار مثبتي بين بانکداری الکترونیکی و جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن، وجود دارد.

 

واژگان کليدي: بانکداری الکترونیکی، منابع ارزان قیمت بانکی، بانک

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 • مقدمه

از ويژگي‌هاي قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژي  ارتباطات و اطلاعات و بكارگيري آن جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات مي‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (unktad , 2001, p. 154).  اين پيشرفت‌، بانكداري را نيز تحت تأثير شديد خود قرار داده و باعث تغييرات عمده‌اي در اين صنعت گرديده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي ظهور يافته است (حسن‌زاده & پورفرد, 1382, ص. 7).

بنابراین در فصل اول به کليات موضوع و نحوه شکل گيري طرح مسأله در باب بانکداری الکترونیکی و عوامل موثر در آن پرداخته شده است. پس از بيان مسأله و تشريح ابعاد موضوع به بيان هدف تحقيق و فرضيه­ها پرداخته شده است، و در انتها نيز با تعريف مفاهيم و واژگان ضروري فصل اول به اتمام مي­رسد.

 

 • بيان مساله

تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزايش رضايت مشتري  هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ اين مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتريان دارند اهميت ویژه ای دارد و از طرفي رقابت در بين بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزايش است، لذا ايجاد مزيت رقابتي براي بقاي بانك ها لازم وضروري به نظر میرسد. خدمات نوين بانكي كه ارتباط بسيار نزديكي با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسيار مهم در ايجاد مزيت رقابتي براي بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علي محمدي, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟

 • اهميت موضوع

امروزه شيوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اينترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان متحول شده است. سيستم انتقال الكترونيكي وجوه از طريق ابزاري همچون كارتها و كدها راه اندازي مي‌شود كه امكان دسترسي آسان به حسابهاي شخصي را فراهم مي‌كند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداري طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اينكه مبادلات پولي ومالي جزء لاينفك مبادلات تجاري است، ازاين روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي ومالي نيز به منظور پشتيباني وتسهيل تجارت الكترونيك به طورگسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات واطلاعات روي آورده اند. در نتيجه طي چند دهه اخيرسيستمهاي پرداخت الكترونيكي به تدريج درحال جايگزيني با سيستمهاي پرداخت سنتي مي باشند. دراين ميان بانكها نيز با حركت به سوي بانكداري الكترونيك وعرضة خدمات مالي جديد نقش شايان توجهي درافزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته اند (كهزادي, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقي, 1382, ص. 27-28).

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

در پژوهش حاضر با استفاده ازنظریات مدیریت و بهره گیري از یافته هاي تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن، به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.

سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟

 

 • اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، مي­باشد. اين پژوهش با يک رويکرد تلفيقي از ابعاد بانکداری الکترونیک سعي دارد، با توجه به پژوهش­هاي قبلي که در اين زمينه انجام گرفته است، عواملي جديدي را که در تحقيق­هاي پيشين مورد توجه قرار نگرفته­اند را مورد بررسي قرار دهد. بنابراين اهداف کلي زير را مي توان براي اين تحقيق برشمرد:

 • هدف اصلی:

بررسی استفاده از بانکداری الکترونیک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 • اهداف فرعی:

1-بررسی تاثير تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت بانک

2-بررسی تاثير  همراه بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

3-بررسی تاثیر اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

4-بررسی تاثیر خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

5- بررسی تاثیر خدمات USSD برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل [...]

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری  از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.

در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.

برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی  ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول، کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-5- سئوالات پژوهش… 7

1-5-1- نوع پژوهش… 8

1-5-2- قلمرو پژوهش… 8

فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک… 10

2-1-1- تعريف گمرك… 11

2-1-2- پيشينه گمرك در ايران. 11

2-1-3- نقش و وظایف گمرک… 13

2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک… 14

2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک… 14

2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک… 15

2-1-7- مشکلات و چالش ها 15

2-1-8- سازمان جهانی گمرک… 17

2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک… 20

2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی.. 20

2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک… 21

2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونيکی.. 21

2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی.. 21

2-2-3-3- الزامات فنی.. 22

2-2-4- عوامل سازمانی.. 22

2-2-5- سیستم های بین سازمانی.. 22

2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک… 22

2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده 24

2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار. 24

2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده 24

2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونيکی.. 25

2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک… 25

2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی.. 26

2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی.. 26

2-2-11-3- زیر ساخت مالی.. 26

2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی.. 27

2-2-11-5- زیرساخت انسانی.. 27

2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات… 27

2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونيکی.. 29

2-2-14- تجارت الكترونيك واشتغال. 30

2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. 30

2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. 31

2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. 32

2-3-1- مقدمه. 35

2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک… 37

2-3-3- گمرک الکترونیک… 38

2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… 39

2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. 40

2-3-5-1-  معایب گمرک الکترونیک… 42

2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. 42

2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. 44

2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 44

2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک… 47

2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ 49

2-4-1- پیشینه داخلی.. 52

2-4-2- پیشینه خارجی.. 54

فصل سوم، روش شناسی تحقیق

مقدمه. 57

3-1- روش تحقیق.. 57

3-2- جامعه آماری.. 57

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 57

3-4- ابزار گردآوری داده ها 57

3-5- پرسشنامه. 58

3-5-1- پایاییپرسشنامه. 58

3-5-2-رواییپرسشنامه. 58

3-6- فنون و تکنیک های آمار. 59

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 61

4-2- توصیف داده های تحقیق.. 61

4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش… 64

4-4- تحلیل داده های تحقیق.. 72

4-5- آزمون فریدمن.. 73

4-6- آزمون رگرسیون چند گانه. 74

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. 76

5-2-2- فرضیه فرعی اول. 76

5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 77

5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 77

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم. 77

5-3- نتیجه گیری.. 77

5-4- محدودیت های پژوهش… 78

5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. 79

5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 79

منابع وماخذ. 80

الف) منابع فارسی.. 81

ب) منابع انگلیسی.. 82

پیوست… 83

– مقدمه

افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).

Be the first to comment

Leave a Reply

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 15 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  |